Silis Nikolai

The Sculptor at Work. 1970s
The Sculptor at Work. 1970s

Photographer: V. Uskov

#1 2015 (46)

Olga Gerasimova

25108
Nikolai Silis in his studio outside Moscow. 2014
Nikolai Silis in his studio outside Moscow. 2014

Photographer: V. Uskov

#1 2015 (46)

Olga Gerasimova

25109