Silis Nikolai

Silis Nikolai. Solenoid. Krasnoyarsk. 1967
Solenoid. Krasnoyarsk
1967

Forged aluminium

Photo from Nikolai Silis archive

#1 2015 (46)

Olga Gerasimova

23017
Silis Nikolai. Memorial Headstone. 1990s
Memorial Headstone
1990s

Photographer: V. Uskov

Private collection

#1 2015 (46)

Olga Gerasimova

23018
Silis Nikolai. Discus-thrower. Shot-putter
Discus-thrower. Shot-putter

Cement, 1962; bronze, 1980

Photographer: V. Uskov

Nikolai Silis collection

#1 2015 (46)

Olga Gerasimova

23019
Silis Nikolai. Pregnant Woman. 1966
Pregnant Woman
1966

Wood

Photographer: V. Uskov

Nikolai Silis collection

#1 2015 (46)

Olga Gerasimova

23020
Silis Nikolai. Taming. 1990s
Taming
1990s

From the “Centaurs” series

A drawing

Photographer: V. Uskov

Nikolai Silis collection

#1 2015 (46)

Olga Gerasimova

23021
Silis Nikolai. Don Quixote
Don Quixote

Gypsum, 1976; brass, bronze, 1990

Photographer: V. Uskov

Original in Nikolai Silis collection

#1 2015 (46)

Olga Gerasimova

23022
Silis Nikolai. Caryatid. 1990
Caryatid
1990

Wood

Photographer: V. Uskov

Nikolai Silis collection

#1 2015 (46)

Olga Gerasimova

23023
Silis Nikolai. Woman Gymnasts
Woman Gymnasts

Gypsum, 1980; bronze, 1996

Photographer: V. Uskov

Original in Nikolai Silis collection

#1 2015 (46)

Olga Gerasimova

23024
Silis Nikolai. Woman Feminists
Woman Feminists

Gypsum, 1970; forged aluminium, 1987

Photographer: V. Uskov

Original in Nikolai Silis collection

#1 2015 (46)

Olga Gerasimova

23025
Silis Nikolai. Lying Woman
Lying Woman

Wood, 1965; Bronze, 1992

Photographer: V. Uskov

Nikolai Silis collection

#1 2015 (46)

Olga Gerasimova

23026
Vladimir Lemport, Nikolai Silis. Design of a library courtyard. Ashgabat. 1970-1
Оформление внутреннего дворика библиотеки. Ашхабад
1970-1971

Photo from Nikolai Silis archive

#1 2015 (46)

Olga Gerasimova

23027
Silis Nikolai. Discus-like. 1985
Discus-like
1985

Tinted gypsum

Photographer: V. Uskov

Nikolai Silis collection

#1 2015 (46)

Olga Gerasimova

23028
Silis Nikolai. Parasceva. 1971
Parasceva
1971

Welded iron

Photographer: V. Uskov

Nikolai Silis collection

#1 2015 (46)

Olga Gerasimova

23029
Silis Nikolai. Speed Skaters
Speed Skaters

Plasticine, 1963; bronze, 1969

Photographer: V. Uskov

Nikolai Silis collection

#1 2015 (46)

Olga Gerasimova

23030
Silis Nikolai. On the Embankment. 1990s
On the Embankment
1990s

From the “Centaurs” series

A drawing

Photographer: V. Uskov

Nikolai Silis collection

#1 2015 (46)

Olga Gerasimova

23031
Silis Nikolai. Nigerian Women
Nigerian Women

Gypsum, 1969; bronze, 1992

Photographer: V. Uskov

Nikolai Silis collection

#1 2015 (46)

Olga Gerasimova

23032
Silis Nikolai. Graces
Graces

Chamotte, 1960; bronze, 1981

Photographer: V. Uskov

Nikolai Silis collection

#1 2015 (46)

Olga Gerasimova

23033
Silis Nikolai. Requiem
Requiem

Tinted gypsum, 1971; bronze, 1972

Photographer: V. Uskov

Nikolai Silis collection

#1 2015 (46)

Olga Gerasimova

23034
Silis Nikolai. Discus-thrower
Discus-thrower

Cement, 1962; bronze, 1980

Photographer: V. Uskov

Nikolai Silis collection

#1 2015 (46)

Olga Gerasimova

23035
Silis Nikolai. Fortune
Fortune

Chamotte, 1985; bronze with forged finish, 1989

Photographer: V. Uskov

Nikolai Silis collection

#1 2015 (46)

Olga Gerasimova

23036