Shterеnberg David

David SHTERЕNBERG. Aniska. 1926
Aniska
1926

Oil on canvas. 197 by 125 cm

Tretyakov Gallery

#2 2006 (11)

Irina Lebedeva

24856
Shterеnberg David. Writing Desk. 1920
Writing Desk
1920

Oil on canvas

46 × 55 cm

Russian Museum

#1 2021 (70)

Natalia Avtonomova

29782