Landscape

Zverkov Yefrem. First Snow. 1980
Zverkov Yefrem
First Snow
1980

Oil on canvas

80 × 120 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30708
Zverkov Yefrem. Sunny February. 1998
Zverkov Yefrem
Sunny February
1998

Oil on canvas

100 × 100 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30710
Zverkov Yefrem. Spring Flood. 1985
Zverkov Yefrem
Spring Flood
1985

Oil on canvas

90 × 120 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30712
Zverkov Yefrem. Autumn. 1985
Zverkov Yefrem
Autumn
1985

Oil on canvas

86 × 109 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30714
Zverkov Yefrem. Old Mill. 1985
Zverkov Yefrem
Old Mill
1985

Oil on canvas

85 × 120 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30716
Zverkov Yefrem. Morning. 1980
Zverkov Yefrem
Morning
1980

Oil on canvas

80 × 100 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30718
Zverkov Yefrem. Blooming Lilac. 1969
Zverkov Yefrem
Blooming Lilac
1969

Oil on canvas

100 × 110 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30720
Zverkov Yefrem. Spring. 2000
Zverkov Yefrem
Spring
2000

Oil on canvas

96 × 106 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30722