Ushakov Simon

Simon USHAKOV. The Tree of the Moscow State. 1668
The Tree of the Moscow State
1668

Tempera on wood. 105 × 62 cm

Tretyakov Gallery

#4 2008 (21)

Yekaterina Selezneva

23901
Simon Ushakov with his apprentices, Yegor and Ivan. The Assumption of the Mother
The Assumption of the Mother of God
1663

Primer, egg tempera on wood

146 × 120 cm

Tretyakov Gallery

#1 2021 (70)

Anastasia Lishnevskaya

29680