Prianishnikov Illarion

Illarion Prianishnikov. In the Artist’s Studio. 1890
In the Artist’s studio
1890

Oil on canvas. 49 × 42.2 cm

Tretyakov Gallery

#1 2015 (46), #3 2016 (52)

Margaret Samu

21374