Painting

Zverkov Yefrem. Cold Wind. 1967
Zverkov Yefrem
Cold Wind
1967

#4 2017 (57)

Svetlana Volodina

17969
Zverkov Yefrem. Young Rowan Trees. 1992
Zverkov Yefrem
Young Rowan Trees
1992

Oil on canvas

100 × 80 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30700
Zverkov Yefrem. Spring. 1965
Zverkov Yefrem
Spring
1965

Oil on cardboard

105 × 89 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30702
Zverkov Yefrem. Pink Clouds. 1993
Zverkov Yefrem
Pink Clouds
1993

Oil on canvas

100 × 120 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30704
Zverkov Yefrem. Rainbow. 1974
Zverkov Yefrem
Rainbow
1974

Oil on cardboard

86 × 105 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30706
Zverkov Yefrem. First Snow. 1980
Zverkov Yefrem
First Snow
1980

Oil on canvas

80 × 120 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30708
Zverkov Yefrem. Sunny February. 1998
Zverkov Yefrem
Sunny February
1998

Oil on canvas

100 × 100 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30710
Zverkov Yefrem. Spring Flood. 1985
Zverkov Yefrem
Spring Flood
1985

Oil on canvas

90 × 120 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30712
Zverkov Yefrem. Autumn. 1985
Zverkov Yefrem
Autumn
1985

Oil on canvas

86 × 109 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30714
Zverkov Yefrem. Old Mill. 1985
Zverkov Yefrem
Old Mill
1985

Oil on canvas

85 × 120 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30716
Zverkov Yefrem. Morning. 1980
Zverkov Yefrem
Morning
1980

Oil on canvas

80 × 100 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30718
Zverkov Yefrem. Blooming Lilac. 1969
Zverkov Yefrem
Blooming Lilac
1969

Oil on canvas

100 × 110 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30720
Zverkov Yefrem. Spring. 2000
Zverkov Yefrem
Spring
2000

Oil on canvas

96 × 106 cm

#2 2021 (71)

Lyubov Shirshova

30722