Tatevosyan Yegishe

Tatevosyan Yegishe. Yard with Pigeons (A Yard in Byurakan). 1898
Yard with Pigeons (A Yard in Byurakan)
1898

Study

Oil on canvas

40 × 35 cm

© Vasily Polenov Museum-Reserve

#3 2019 (64)

Eleonora Paston

26081