Yakovlev Vasily

Yakovlev Vasily. Dispute on Art. 1946
Dispute on Art
1946

Oil on canvas. 350×420

#2 2004 (03)

Alexander Rozhin

25161
Yakovlev Vasily. Partisan. 1942
Partisan
1942

Oil on paper mounted on plywood

65 × 50 cm

Tretyakov Gallery

#1 2010 (26)

Alexander Morozov

25162
Yakovlev Vasily. Portrait of Georgy Zhukov. 1946
Portrait of Georgy Zhukov
1946

Oil on canvas. 206 × 153 cm

Tretyakov Gallery

#1 2010 (26), #3 2013 (40)

Alexander Morozov

25163
Yakovlev Vasily. Studio. 1934
Studio
1934

Oil on canvas. 269 × 212 cm

#1 2015 (46)

Nadezhda Yurasovskaya

25164