Espirito Santo (Iran do Espirito Santo)

Iran do Espirito Santo (Brazil). Untitled (Fence). 2007
Untitled (Fence)
2007

Soft-tip pen on wall

#4 2007 (17)

Evgeniya Kikodze

25072
Iran do Espirito Santo (Brazil). Single art #15. Single art #14. Single art #4.
Single art #15. Single art #14. Single art #4. Single art #8
2006-2007

Granit

#4 2007 (17)

Evgeniya Kikodze

25073