Chernyshev Boris

Boris CHERNYSHEV. Female Model against Vertical Stripes. 1959
Female Model against Vertical Stripes
1959

Tempera on paper. 28.2 × 40.2 cm

#1 2015 (46)

Irina Leytes

24561
Boris CHERNYSHEV. Volkhonka Street. Toward Borovitsky Gate. Early 1950s
Volkhonka Street. Toward Borovitsky Gate
Early 1950s

Tempera on paper. 39.6 × 51 cm

Tretyakov Gallery

#2 2018 (59)

Irina Leytes, Yekaterina Arkhipova

24562
Boris CHERNYSHEV. Volkhonka at Night. 1947-1948
Volkhonka at Night
1947-1948

Tempera, watercolour on paper. 85.5 × 65 cm

Tretyakov Gallery

#2 2018 (59)

Irina Leytes, Yekaterina Arkhipova

24563