Khudyakov Vasily

Khudyakov Vasily. Armed Clash with Finnish Smugglers. 1853
Armed Clash with Finnish Smugglers
1853

Oil on canvas. 95.6 by 133.6 cm

Tretyakov Gallery

#3 2005 (08), #3 2017 (56)

Olga Atroshchenko

24286
Khudyakov Vasily. Portrait of Architect Alexander Stepanovich Kaminsky. 1850
Portrait of Architect Alexander Stepanovich Kaminsky
1850

Oil on canvas. 81.6 by 68.8 cm

Tretyakov Gallery

#3 2005 (08)

Louisa Bayura

24287
Khudyakov Vasily. Portrait of an Unknown Woman. 1852
Portrait of an Unknown Woman
1852

Oil on canvas. 72.6 by 58.4 cm

Tretyakov Gallery

#3 2005 (08)

Louisa Bayura

24288
Khudyakov Vasily. Old Man with a Stick. 1844
Old Man with a Stick
1844

Oil on canvas. 66.5 by 53.5 cm

Ulyanovsk Regional Arts Museum

#3 2005 (08)

Louisa Bayura

24289
Khudyakov Vasily. Travelling Musicians. 1858
Travelling Musicians
1858

Oil on canvas. 114.8 by 99.8 cm

Ulyanovsk Regional Arts Museum

#3 2005 (08)

Louisa Bayura

24290
Khudyakov Vasily. Queen Suyumbike Leaving Kazan. 1870
Queen Suyumbike Leaving Kazan
1870

Oil on canvas. 140 by 226.5 cm

#3 2005 (08)

Louisa Bayura

24291
Khudyakov Vasily. Playing Stone Balls. 1860
Playing Stone Balls
1860

Oil on canvas. 149 by 198 cm

Kiev Museum of Russian Art

#3 2005 (08)

Louisa Bayura

24292
Khudyakov Vasily. Portrait of Ivan Shuvalov, President of the Academy of Arts. 1
Portrait of Ivan Shuvalov, President of the Academy of Arts
1864

A copy after the original by Jean Louis Voille

Oil on canvas

The Academy Research Museum

#1 2013 (38), #4 2017 (57)

Veronica Bogdan

24294