Ustinov Yury

Yury Ustinov. TV film design for “Zhilin’s Pike”. 2008
TV film design for “Zhilin’s Pike”
2008

Tempera on paper. 20 × 30 cm

#4 2014 (45)

Tatiana Mikhailova

23887
Yury Ustinov. Set design for “The Firebird”, ballet by Igor Stravinsky. 2002
Set design for “The Firebird”, ballet by Igor Stravinsky
2002

Kharkiv Opera and Ballet Theatre

Tempera on paper. 70 × 100 cm

#4 2014 (45)

Tatiana Mikhailova

23888