Ulyanov Trofim

Trofim ULYANOV. Still-life with Books. 1737
Still-life with Books
1737

Oil on canvas. 90 x 76 cm

Ostankino Estate Museum

#3 2012 (36)

Svetlana Usacheva

23838