Wu Zuoren

Wu Zuoren. A Portrait of Qi Baishi. 1954
A Portrait of Qi Baishi
1954

Oil on canvas. 113 × 86 сm

National Art Museum of China (NAMOC)

#3 2017 (56)

Wu Weishan

23533