Wu Weishan

Wu Weishan. A Soul Distinguishing between Likeness and Unlikeness – Qi Baishi
A Soul Distinguishing between Likeness and Unlikeness – Qi Baishi

Bronze sculpture. 324 × 121.5 × 88 cm

National Art Museum of China (NAMOC)

#3 2017 (56)

Wu Weishan

23529