Toropov Foma

Foma TOROPOV. Still-life. Flowers and Fruits. 1846
Still-life. Flowers and Fruits
1846

Oil on relined canvas. 89 x 71.5 cm

Tretyakov Gallery

#4 2004 (05), #3 2012 (36)

T. Karpova

23453
Foma TOROPOV. Still-life. Mid-19th century
Still-life
Mid-19th century

Oil on canvas. 80.5 by 98.6 cm

Tretyakov Gallery

#2 2006 (11)

Valentin Rodionov

23454