Titkov Ivan

Ivan Titkov. After the Battle of Orel. 1943
After the Battle of Orel
1943

Pencil on paper. 9 x 13.5 cm

Department of Manuscripts, Tretyakov Gallery

#2 2015 (47)

Natalya Buyanova

23389