Xu Beihong

Xu Beihong. A Galloping Horse. 1951
A Galloping Horse
1951

Colour ink on paper. 107.7 × 50 cm

National Art Museum of China (NAMOC)

#3 2017 (56)

Wu Weishan

23310