Sokolov Pyotr

Sokolov Pyotr. Flowers and Fruits. 1840s
Flowers and Fruits
1840s

Watercolour on paper. 26.5×19.2 cm

Tretyakov Gallery

#3 2008 (20)

Irina Shumanova

23157
Sokolov Pyotr. Portrait of Grand Prince Alexander Nikolaevich. 1828
Portrait of Grand Prince Alexander Nikolaevich
1828

Watercolour on paper. 20.2 × 16.7 cm

Tretyakov Gallery

#4 2010 (29)

Lyudmila Markina

23158
Sokolov Pyotr. Portrait of Princess F.Golytsina. 1847
Portrait of Princess F.Golytsina
1847

Watercolour on cardboard. 38.7 ×  31.2 cm

Tretyakov Gallery

#4 2010 (29)

Lyudmila Markina

23159
Sokolov Pyotr. Portrait of Prince Sergei Trubetskoy
Portrait of Prince Sergei Trubetskoy

Watercolour on cardboard. 25.5 × 20.8 cm 

Tretyakov Gallery

#1 2015 (46)

Yevgeny Bogatyrev

23160
Sokolov Pyotr. Portrait of Grand Duchess Alexandra Fyodorovna. (1821 ?)
Portrait of Grand Duchess Alexandra Fyodorovna
1821 (?)

Graphite pencil, watercolour on paper.

20 × 16.3 cm

State Historical Museum

#2 2018 (59)

Anastasia Vasilchenko, Yevgeny Lukyanov

23161
Sokolov Pyotr. Portrait of Prince Sergei Trubetskoy. 1830s
Portrait of Prince Sergei Trubetskoy
1830s

Graphite pencil, watercolour, varnish on Bristol cardboard.

24 × 16.5 cm (in light)

State Historical Museum

#2 2018 (59)

Anastasia Vasilchenko, Yevgeny Lukyanov

23162