Sokolov Ilya

Ilya SOKOLOV. To the West! First half of the 1940s
To the West!
First half of the 1940s

Linocut on paper. 53 × 39.8 cm

Tretyakov Gallery

#2 2018 (59)

Irina Leytes, Yekaterina Arkhipova

23141