Sironi Mario

Mario SIRONI. The Family. 1932 (?)
The Family
1932 (?)

Oil on canvas.

167 x 210 x 6.5 cm

#4 2012 (37), #4 2013 (41)

Alexander Rozhin

23050