Sadovnikov Vasily

Vasily Sadovnikov. The Voskresenskiye Gates of Kitai-Gorod During the Celebratio
The Voskresenskiye Gates of Kitai-Gorod During the Celebration of the Coronation of Alexander II
1856

Watercolour, whitewash, varnish on paper

24 × 24 cm

State Historical Museum

#2 2018 (59)

Anastasia Vasilchenko, Yevgeny Lukyanov

22547