Ruszczyc Ferdynand

Ruszczyc Ferdynand. Spring. 1897
Spring
1897

Oil on canvas. 152 by 103 cm

Tretyakov Gallery

#2 2005 (07), #3 2018 (60)

Natalia Mamontova

22229
Ruszczyc Ferdynand. Old House. 1903
Old House
1903

Oil on canvas. 93 × 83 cm

National Museum, Warsaw

#3 2018 (60)

Vladimir Prokoptsov

22230
Ruszczyc Ferdynand. Summer on the Western Dvina. 1895 (?)
Summer on the Western Dvina
1895 (?)

Oil on canvas

Russian Museum

#3 2018 (60)

Vladimir Prokoptsov

22231
Ruszczyc Ferdynand. By the Church. 1899
By the Church
1899

Oil on canvas

103.7 × 78 cm

#3 2018 (60)

Vladimir Prokoptsov

22232
Ruszczyc Ferdynand. The Land. 1898
The Land
1898

Oil on canvas. 171 × 219 cm

National Museum, Warsaw

#3 2018 (60)

Vladimir Prokoptsov

22233
Ruszczyc Ferdynand. Old Apple Trees. 1900
Old Apple Trees
1900

Oil on canvas. 85 × 165 cm

National Museum, Warsaw

#3 2018 (60)

Vladimir Prokoptsov

22234
Ruszczyc Ferdynand. Forest Brook. 1900
Forest Brook
1900

Oil on canvas

National Museum, Warsaw

#3 2018 (60)

Vladimir Prokoptsov

22235
Ruszczyc Ferdynand. Waste Ground. The Old Nest. 1901
Waste Ground. The Old Nest
1901

Oil on canvas. 89 × 112 cm

Lithuanian Art Museum, Vilnius

#3 2018 (60)

Vladimir Prokoptsov

22236
Ruszczyc Ferdynand. Landscape. 1901
Landscape
1901

Oil on canvas

National Museum, Warsaw

#3 2018 (60)

Vladimir Prokoptsov

22237
Ruszczyc Ferdynand. Emigrants. 1902
Emigrants
1902

Oil on canvas. 88 × 168 cm

Lithuanian Art Museum, Vilnius

#3 2018 (60)

Vladimir Prokoptsov

22238
Ruszczyc Ferdynand. Mallows. 1905
Mallows
1905

Oil on canvas

National Museum, Warsaw

#3 2018 (60)

Vladimir Prokoptsov

22239
Ruszczyc Ferdynand. Spring. 1907
Spring
1907

Oil on panel. 40.5 × 32 cm

Lithuanian Art Museum, Vilnius

#3 2018 (60)

Vladimir Prokoptsov

22240
Ruszczyc Ferdynand. Nec Mergitur. 1904-1905
Nec Mergitur
1904-1905

Oil on canvas

219 × 203 cm

Lithuanian Art Museum, Vilnius

#3 2018 (60)

Vladimir Prokoptsov

22241
Ruszczyc Ferdynand. The Past. 1902-1903
The Past
1902-1903

Oil on canvas

134 × 202 cm

Lithuanian Art Museum, Vilnius

#3 2018 (60)

Vladimir Prokoptsov

22242