Lebedeva Tatyana

Tatyana LEBEDEVA. By the Parachute Tower. 1932
By the Parachute Tower
1932

Watercolour, whitewash on paper

27.7 × 40.4 cm

Tretyakov Gallery

#2 2018 (59)

Irina Leytes, Yekaterina Arkhipova

20282