Markiyanovich Vasil

Vasil MARKIYANOVICH. The Trinity (Abraham’s Hospitality). 1761
The Trinity (Abraham’s Hospitality)
1761

Slutsk

Tempera on wood. 108×95 cm

The National Art Museum of the Republic of Belarus

#2 2008 (19)

Natalya Sheredega

19526