Manevich Abram

Abram MANEVICH. The Yard. 1910s
The Yard
1910s

Oil on canvas. 69 by 72.5 cm 

Tretyakov Gallery

#1 2005 (06)

O. Atroshchenko, M. Valyaeva

19511