Malyavin Filipp

Malyavin Filipp. Showing off the new arrival
Showing off the new arrival

Oil on canvas. 81.5 by 100 cm

#1 2003 (01)

V. Dudakov

19486
Malyavin Filipp. Gale. 1906
Gale
1906

Oil on canvas. 75.3 by 121 cm

Tretyakov Gallery

#2 2005 (07)

Natalia Mamontova

19487
Malyavin Filipp. A Peasant Girl. 1903
A Peasant Girl
1903

Oil on canvas. 206 by 115 cm

Tretyakov Gallery

#4 2005 (09)

Valentin Rodionov

19488
Malyavin Filipp. Peasant Women. 1900s
Peasant Women
1900s

Colour and graphite pencil on paper. 44.5 × 32 cm

#1 2011 (30)

Irina Shumanova, Yevgenia Ilyukhina

19489
Malyavin Filipp. Portrait of Léon Bakst. Early 20th century
Portrait of Léon Bakst
Early 20th century

Lead pencil on paper. 31.7 × 44 cm

Tretyakov Gallery

#2 2017 (55)

Yelena Terkel

19490