Luttichuys Simon

Attributed to Simon Luttichuys.  Still Life with a Skull. c. 1635-1640
Still Life with a Skull
c. 1635-1640

Oil on canvas. 47 by 36 cm

#3 2005 (08)

Natella Voiskounski

19334