Leighton Frederic

Frederic LEIGHTON. Mrs Evans Gordon. с. 1870
Mrs Evans Gordon
с. 1870

Oil on canvas. 53.3×43.1 cm

#2 2008 (19), #2 2016 (51)

19219