Yevdokimov Valery

Yevdokimov Valery. Pavel Florensky. 2008
Pavel Florensky
2008

Bronze

#4 2008 (21)

Ksenya Karpova

17539
Yevdokimov Valery. Duet. Mikhail Voskresensky and Alexander Knyazev. 2000
Duet. Mikhail Voskresensky and Alexander Knyazev
2000

Bronze

#4 2008 (21)

Ksenia Karpova

17540
Yevdokimov Valery. Project for a monument to the Victims of Political Repression
Project for a monument to the Victims of Political Repression
2015

Bronze, granite. 29 × 34 × 28 cm

#4 2017 (57)

Manana Popova

17541