Della-Vos-Kardovskaya Olga

Olga DELLA-VOS-KARDOVSKAYA. Portrait of Anna Akhmatova. 1914
Portrait of Anna Akhmatova
1914

Oil on canvas. 86 × 82.5 cm

Tretyakov Gallery

#2 2016 (51)

Rosalind P. Blakesley

17188