Grafov V.Yu.

V.Yu. Grafov. Double Costume Composition. 2005
Double Costume Composition
2005

A fifth-year student

Oil on canvas. 80 by 85 cm 

#1 2008 (18)

Mikhail Lebedyansky

16997