Gorbunov Ivan

Gorbunov Ivan. Grandmother and Granddaughter. 1831
Grandmother and Granddaughter
1831

Oil on canvas. 66.5 by 57.7 cm

The Nizhny Novgorod State Arts Museum

#4 2005 (09)

Irina Mironova

16832