Guichard Louis-Marie

Guichard Louis-Marie. Portrait of Grand Prince Konstantin Pavlovich. 1804
Portrait of Grand Prince Konstantin Pavlovich
1804

Bronze. Height 74 cm

Tretyakov Gallery

#4 2010 (29)

Lyudmila Markina

16336