Vuchetich Yevgeny

Vuchetich Yevgeny. The Warrior-Liberator. 1948
The Warrior-Liberator
1948

Cast in 1952

Bronze. Height 75 cm

Tretyakov Gallery

#1 2010 (26), #3 2013 (40), #2 2015 (47)

Alexander Morozov

16142