Vashchenko Yury

Vashchenko Yury. Interior with a Pipe. 1984
Interior with a Pipe
1984

Hand-coloured lithography on paper. 56.5 × 43.5; 42.7 × 29.6 cm

Tretyakov Gallery

#2 2017 (55)

Irina Leytes, Yekaterina Arkhipova

15871