Vatagin Nikolai

Vatagin Nikolai. Daniil Kharms. 2005
Daniil Kharms
2005

Wood. H. 150 cm

#1 2006 (10)

Lyudmila Marz

15869