Vassiliev-Mon Yury

Vassiliev-Mon Yury. Modern Woman's Sufferings. 1966
Modern Woman's Sufferings
1966

Mixed media. 120 by 90 cm

#4 2006 (13)

Dina Lavrova, Irina Lomakina

15815