Vassiliev Mikhail

Vassiliev Mikhail. Portrait of N.T. Basnin. 1824
Portrait of N.T. Basnin
1824

Oil on canvas. 78×62.5 cm

Sukachev Irkutsk Art Museum

#2 2008 (19)

Irina Bukhantsova, Lyudmila Snytko

15808
Vassiliev Mikhail. Portrait of M.D. Basnina. 1824
Portrait of M.D. Basnina
1824

Oil on canvas. 78×62.5 cm

Sukachev Irkutsk Art Museum

#2 2008 (19)

Irina Bukhantsova, Lyudmila Snytko

15809