Pologova Adelaida

Adelaida Pologova with her son Alyosha. July 1956

Picture: 
Adelaida Pologova with her son Alyosha. July 1956

Otdykh village, Moscow region

Magazine issue : 
#2 2017 (55)
Автор статьи: 

Yulia Didenko

Adelaida Pologova with her son Alyosha and aunt Anna Pologova. 1955

Picture: 
Adelaida Pologova with her son Alyosha and aunt Anna Pologova. 1955

Photograph

Музей: 

Family archive of Adelaida Pologova

Magazine issue : 
#2 2017 (55)
Автор статьи: 

Yulia Didenko

Adelaida Pologova in her studio with the composition “St. George”

Picture: 
Adelaida Pologova in her studio with the composition “St. George”

2004, bronze
Photograph by Y.S. Nazarov, Moscow

Magazine issue : 
#2 2017 (55)
Автор статьи: 

Yulia Didenko

Adelaida Pologova. 1970s

Picture: 
Adelaida Pologova. 1970s

Photograph

Музей: 

Family archive of Adelaida Pologova

Magazine issue : 
#2 2017 (55)
Автор статьи: 

Yulia Didenko

Queen

Pologova Adelaida. Queen. 2002
Pologova Adelaida
2002

Copper, steel, bronze, glass. 175 × 75 × 75 cm

Музей: 

Private collection, Moscow

Magazine issue : 
#2 2017 (55)
Автор статьи: 

Yulia Didenko

King

Pologova Adelaida. King. 2002
Pologova Adelaida
2002

Copper, steel, bronze, glass. 170 × 112 × 52 cm

Музей: 

Private collection, Moscow

Magazine issue : 
#2 2017 (55)
Автор статьи: 

Yulia Didenko

Nikolai Gogol

Pologova Adelaida. Nikolai Gogol. 1993
Pologova Adelaida
1993

Wood, levkas, paint. 120 × 64 × 44 cm

Музей: 

Tretyakov Gallery

Magazine issue : 
#2 2017 (55)
Автор статьи: 

Yulia Didenko

Vitus Bering

Pologova Adelaida. Vitus Bering. 1987
Pologova Adelaida
1987

Wood, levkas, paint. 116 × 43 × 45 cm

Музей: 

Tretyakov Gallery

Magazine issue : 
#2 2017 (55)
Автор статьи: 

Yulia Didenko

Veterinarian Doctor A.V. Pimenov of the Village of Gremyachevo

Pologova Adelaida. Veterinarian Doctor A.V. Pimenov of the Village of Gremyachev
Pologova Adelaida
1987

Wood, levkas, paint. 148 × 96 × 51 cm

Музей: 

Tretyakov Gallery

Magazine issue : 
#2 2017 (55)
Автор статьи: 

Yulia Didenko

Artist Boris Kocheishvili

Pologova Adelaida. Artist Boris Kocheishvili. 1977
Pologova Adelaida
1977

Wood, levkas, paint. 130 × 72 × 80 cm

Музей: 

Tretyakov Gallery

Magazine issue : 
#2 2017 (55)
Автор статьи: 

Yulia Didenko

Syndicate content