Serov Valentin

Ilya Ostroukhov, Anna Botkina and Valentin Serov. 1900s
Ilya Ostroukhov, Anna Botkina and Valentin Serov. 1900s

Tretyakov Gallery

#3 2009 (24)

Yelena Terkel

25042
Valentin Serov. 1900s
Valentin Serov. 1900s

Photo

Department of Manuscripts, Tretyakov Gallery

#3 2012 (36)

Yevgeny Pasternak

25043
Valentin Serov with his mother. 1865-1866 (?)
Valentin Serov with his mother. 1865-1866 (?)

Photograph

Private collection

#3 2015 (48)

Olga Atroshchenko

25044
Alexander Serov
Alexander Serov

Photograph

Literary Museum

#3 2015 (48)

Olga Atroshchenko

25045
Valentin Serov painting the portrait of Olga Tomara. 1892
Valentin Serov painting the portrait of Olga Tomara. 1892

Photograph

Russian State Archive of Literature and Art

#3 2015 (48)

Olga Atroshchenko

25046
Valentin Serov as a child. 1869-1871 (?)
Valentin Serov as a child. 1869-1871 (?)

Photograph

Private collection

#3 2015 (48)

Olga Atroshchenko

25047
Valentin Serov painting the portrait of Isaak Levitan. 1893 (?)
Valentin Serov painting the portrait of Isaak Levitan. 1893 (?)

Photocopy

Department of Manuscripts, Tretyakov Gallery

#3 2015 (48)

Olga Atroshchenko

25048
Valentin Serov’s palette
Valentin Serov’s palette

Photograph

Serov Foundation

#3 2015 (48)

Svetlana Yesenina

25049
Alexandre Benois, Olga Serova and Valentin Serov in Eno.
Alexandre Benois, Olga Serova and Valentin Serov in Eno.

Photograph by Léon Bakst. July 1903

Department of Manuscripts, Tretyakov Gallery

#3 2015 (48)

Yelena Terkel

25050
Valentin Serov with his children and Anna Botkina in Eno
Valentin Serov with his children and Anna Botkina in Eno

Photograph by Léon Bakst. Summer, 1904

Department of Manuscripts, Tretyakov Gallery

#3 2015 (48)

Yelena Terkel

25051
Letter from Valentin Serov to Olga Serova. May 11 1907
Letter from Valentin Serov to Olga Serova. May 11 1907

Department of Manuscripts, Tretyakov Gallery

#3 2015 (48)

Yelena Terkel

25052
(From left): Nadya and Masha Simonovich, Olya Trubnikova. St. Petersburg. 1879
(From left): Nadya and Masha Simonovich, Olya Trubnikova. St. Petersburg. 1879

Photograph

Department of Manuscripts, Tretyakov Gallery

#3 2015 (48)

Natalya Ilyina, Olga Kovaleva

25053
Valentin Serov to Olga Trubnikova. Moscow. September 29 1885
Valentin Serov to Olga Trubnikova. Moscow. September 29 1885

Department of Manuscripts, Tretyakov Gallery

#3 2015 (48)

Natalya Ilyina, Olga Kovaleva

25054
Valentin Serov. 1880s
Valentin Serov. 1880s

Photograph

Valentin Serov Foundation

#3 2015 (48)

Natalya Ilyina, Olga Kovaleva

25055
(From left): Mikhail Vrubel, Vladimir von Derviz, Valentin Serov. St. Petersburg
(From left): Mikhail Vrubel, Vladimir von Derviz, Valentin Serov. St. Petersburg. 1883-1884

Photograph

Department of Manuscripts, Tretyakov Gallery

#3 2015 (48)

Natalya Ilyina, Olga Kovaleva

25056
Olga Serova. Moscow. 1890
Olga Serova. Moscow. 1890

Photograph. Photostudio "Paola". Detail

Private collection

#3 2015 (48)

Natalya Ilyina, Olga Kovaleva

25058
Birth certificate of Valentin Serov and marriage certificate of Valentin Serov..
Birth certificate of Valentin Serov and marriage certificate of Valentin Serov and Olga Trubnikova. 1865, 1889

Department of Manuscripts, Tretyakov Gallery

#3 2015 (48)

Natalya Ilyina, Olga Kovaleva

25079
Valentin Serov and Ilya Ostroukhov. Abramtsevo. 1887
Valentin Serov and Ilya Ostroukhov. Abramtsevo. 1887

Photograph

Department of Manuscripts, Tretyakov Gallery

#3 2015 (48)

Natalya Ilyina, Olga Kovaleva

25081
Valentin Serov to Olga Serova. St. Petersburg. February 19 1900
Valentin Serov to Olga Serova. St. Petersburg. February 19 1900

Department of Manuscripts, Tretyakov Gallery

#3 2015 (48)

Natalya Ilyina, Olga Kovaleva

25083
Alexander Serov (right) on the boat he built. Eno, Finland. 1910s
Alexander Serov (right) on the boat he built. Eno, Finland. 1910s

Photograph

Valentin Serov Foundation

#3 2015 (48)

Natalya Ilyina, Olga Kovaleva

25086
Valentin Serov's house (no longer surviving). Eno, Finland. 1900s
Valentin Serov's house (no longer surviving). Eno, Finland. 1900s

Valentin Serov Foundation

#3 2015 (48)

Natalya Ilyina, Olga Kovaleva

25087
Olga Serova with her sons. From left: Georgy, Mikhail and Alexander. Moscow.
Olga Serova with her sons. From left: Georgy, Mikhail and Alexander. Moscow. 1910s

Photograph

Private collection

#3 2015 (48)

Natalya Ilyina, Olga Kovaleva

25088
Olga and Valentin Serov. Rome. 1911
Olga and Valentin Serov. Rome. 1911

Photograph

Valentin Serov Foundation

#3 2015 (48)

Natalya Ilyina, Olga Kovaleva

25089
Olga Serova and Igor Grabar. 1942. Moscow
Olga Serova and Igor Grabar. 1942. Moscow

Photograph

Valentin Serov Foundation

#3 2015 (48)

Natalya Ilyina, Olga Kovaleva

25090
Liya Terekhova (née Obninskaya) with her son Dmitry at the Valentin Serov exh.
Liya Terekhova (née Obninskaya) with her son Dmitry at the Valentin Serov exhibition in Moscow. 1952

Obninsk History Museum

#3 2015 (48)

Irina Mironova

25091
Posthumous exhibition of Valentin Serov in Moscow. 1914
Posthumous exhibition of Valentin Serov in Moscow. 1914

Photograph

Tretyakov Gallery

#3 2015 (48)

Irina Mironova

25092
Main staircase landing at Domotkanovo
Main staircase landing at Domotkanovo

Photograph

Private collection

#3 2015 (48)

Publication by Ivan Shakhovskoy

25093
Lime tree alley at Domotkanovo
Lime tree alley at Domotkanovo

Photograph.

Maria Simonovich posed as a model on the bench to the right for the painting “Girl in the Sunlight” (1888, Tretyakov Gallery)

Private collection/p>

#3 2015 (48)

Publication by Ivan Shakhovskoy

25094