Yumashev Andrei

Yumashev Andrei. Portrait of Robert Falk. 1950
Portrait of Robert Falk
1950

Ink, pen on paper

18.7 × 13.8 cm

© Yaroslavl Art Museum

#4 2020 (69)

Tatiana Verkhovskaya

29169
Yumashev Andrei. Robert Falk at the Piano. 1950
Robert Falk at the Piano
1950

Lead pencil on paper

29.3 × 21.1 cm

© Yaroslavl Art Museum

#4 2020 (69)

Tatiana Verkhovskaya

29171