Shterеnberg David

David SHTERЕNBERG. Aniska. 1926
Aniska
1926

Oil on canvas. 197 by 125 cm

Tretyakov Gallery

#2 2006 (11)

Irina Lebedeva

24856