Schilder Nikolai

Schilder Nikolai. Temptation. 1857
Temptation
1857

Oil on canvas. 54 by 67 cm

Tretyakov Gallery

#4 2007 (17)

Natalya Mamontova, Natalya Priimak

24794
Sсhilder Nikolai. Usurer. Money Lender
Usurer. Money Lender

Oil on canvas. 29.7 by 38 cm

Russian Museum

#4 2007 (17)

Natalya Mamontova, Natalya Priimak

24795
Sсhilder Nikolai. Betrothal. 1859
Betrothal
1859

Oil on cardboard. 27 by 35 cm

Russian Museum

#4 2007 (17)

Natalya Mamontova, Natalya Priimak

24796
Sсhilder Nikolai. Portrait of Alexander III (1845-1894)
Portrait of Alexander III (1845-1894)

Oil on canvas. 88 by 75.5 cm

Russian Museum

#4 2007 (17), #4 2017 (57)

Natalya Mamontova, Natalya Priimak

24797