Grabar Igor

Grabar Igor. March Snow. 1904
March Snow
1904

Oil on canvas. 80 by 62 cm  

Tretyakov Gallery

#1 2005 (06)

O. Atroshchenko, M. Valyaeva

16991