Grabar Igor

Grabar Igor. March Snow. 1904
March Snow
1904

Oil on canvas. 80 by 62 cm  

Tretyakov Gallery

#1 2005 (06)

O. Atroshchenko, M. Valyaeva

16991
Grabar Igor. Self-portrait. 1934
Self-portrait
1934

Oil on canvas

89 × 70 cm

Tretyakov Gallery

#1 2021 (70)

Anastasia Lishnevskaya

29674