Glukhov Viktor

Glukhov Viktor. May Blossom. 2012
May Blossom
2012

Оil on canvas 

#3 2012 (36)

Anna Ilyina

16342
Glukhov Viktor. Friends. 2014
Friends
2014

Oil on canvas. 190 × 220 cm

#4 2017 (57)

Manana Popova

16629
Glukhov Viktor. Self-Portrait. Mirror. 1985
Self-Portrait. Mirror
1985

Oil on canvas

85 × 120 cm

Tretyakov Gallery

#1 2022 (74)

Olga Stekolshchikova

32162
Glukhov Viktor. Winter in Skhodnya. 2009
Winter in Skhodnya
2009

Oil on canvas

90 × 100 cm

Tretyakov Gallery

#1 2022 (74)

Olga Stekolshchikova

32164
Glukhov Viktor. Toys. 2021
Toys
2021

Oil on canvas

110 × 120 cm

#1 2022 (74)

Olga Stekolshchikova

32166
Glukhov Viktor. Boy with a Trumpet. 2021
Boy with a Trumpet
2021

Oil on canvas

150 × 130 cm

#1 2022 (74)

Olga Stekolshchikova

32168
Glukhov Viktor. Nika. 2021
Nika
2021

Oil on cardboard

74 × 60 cm

#1 2022 (74)

Olga Stekolshchikova

32170
Glukhov Viktor. Recalling Fairy Tales by Andersen. 2020
Recalling Fairy Tales by Andersen
2020

Oil on canvas

70 × 105 cm

#1 2022 (74)

Olga Stekolshchikova

32172
Glukhov Viktor. The Little Red Flower. 2021
The Little Red Flower
2021

Oil on canvas

170 × 140 cm

#1 2022 (74)

Olga Stekolshchikova

32174
Glukhov Viktor. New Year Approaches. 2020
New Year Approaches
2020

Oil on canvas

220 × 190 cm

#1 2022 (74)

Olga Stekolshchikova

32176
Glukhov Viktor. Love my Little Horse. 2018
Love my Little Horse
2018

Oil on canvas

200 × 200 cm

#1 2022 (74)

Olga Stekolshchikova

32178