Still life

Tselkov Oleg. Agave in a Yellow Pot. 1956
Tselkov Oleg
Agave in a Yellow Pot
1956

Oil on canvas. 103.5 by 68 cm

Gift of the Moscow City Government. Earlier belonged to Vladimir Nemukhin's collection.

Tretyakov Gallery

#2 2006 (11)

Irina Lebedeva

24326
Tsereteli Zurab. Meeting and Parting. 2005
Tsereteli Zurab
Meeting and Parting
2005

Oil on canvas

#2 2006 (11)

Victor Vanslov

24334
Tsereteli Zurab. December 4. 2008
Tsereteli Zurab
December 4
2008

Oil on canvas

#4 2008 (21)

Maria Chegodaeva

24348
Trofim ULYANOV. Still-life with Books. 1737
Ulyanov Trofim
Still-life with Books
1737

Oil on canvas. 90 x 76 cm

Ostankino Estate Museum

#3 2012 (36)

Svetlana Usacheva

23838
Unknown artist. Still-life. 18th century
Unknown artist
Still-life
18th century

Oil on canvas. 101.5 x 151 cm

Hermitage

#3 2012 (36)

Svetlana Usacheva

25676
Unknown artist. Still-life
Unknown artist
Still-life

Xylography

Course of Vladimir Favorsky

#2 2020 (67)

Alexander Lavrentiev, Kirill Gavrilin

27865
Unknown artist 17th century. Flowers and Parrots
Unknown artist 17th century
Flowers and Parrots

Oil on canvas. 67 by 86.5 cm

#1 2007 (14)

Alexei Boldinyuk

25498
Unknown artist of the 20th century. Still-life. 1930s
Unknown artist of the 20th century
Still-life
1930s

Oil on canvas. 90 x 68 cm

A class assignment

#2 2013 (39)

Veronica Bogdan

25680
Vrubel Mikhail. Lilacs. 1900
Vrubel Mikhail
Lilacs
1900

Oil on canvas. 160 by 177 cm

Tretyakov Gallery

#3 2005 (08), #2 2006 (11)

Valentin Rodionov

16104
Vrubel Mikhail. Rose. 1904
Vrubel Mikhail
Rose
1904

Watercolour, pencil on paper mounted on cardboard. 29.8×18.5 cm

Tretyakov Gallery

#3 2008 (20)

Irina Shumanova

16111
Yecheistov Georgy. Wartime Still-life. Moscow. 1942
Yecheistov Georgy
Wartime Still-life. Moscow
1942

Watercolour on paper

54.5 × 40.3 cm

Tretyakov Gallery

#1 2020 (66)

27565
Yevgeny Yefimov (1899 - ?). Still-life. 1929
Yefimov Yevgeny
Still-life
1929

Oil on canvas. 80 x 81 cm

A class assignment. Second-year course. Alexander Savinov’s workshop.

#2 2013 (39)

Veronica Bogdan

17573
Yegoshin German. Washing. 1988
Yegoshin German
Washing
1988

Oil on canvas. 110 by 110 cm

#1 2008 (18)

Nadezhda Yurasovskaya

17548
Yegoshin German. Two Bottles. 2006
Yegoshin German
Two Bottles
2006

Oil on canvas. 80 by 70 cm

#1 2008 (18)

Nadezhda Yurasovskaya

17552
Yermakova Alexandra (2nd grade). My Toys. 2007
Yermakova Alexandra
My Toys
2007

Watercolour on paper. 37 x 54 cm

#2 2012 (35)

17560
Zagrekov Nikolai. Fruit on a Table in a Torn Paper Bag. 1949
Zagrekov Nikolai
Fruit on a Table in a Torn Paper Bag
1949

Oil on canvas. 85.5 × 70.5 cm

#2 2011 (31)

Olga Malkova

17898
Zakharov Gury. Ashberry, Tansy and Bronze Figurine. 1986
Zakharov Gury
Ashberry, Tansy and Bronze Figurine
1986

Water-colour on paper. 102 by 73 cm

#2 2004 (03)

V. AZARKOVICH

17936
Zatulovskaya (Mikhailova) Raisa. A glass of tea. 1943
Zatulovskaya (Mikhailova) Raisa
A glass of tea
1943

Oil on canvas. 34.1 × 28.2 cm

Property of the artist’s family

#2 2015 (47)

Ksenia Karpova

17927
Zhilinsky Dmitry. Our Heritage. 2011
Zhilinsky Dmitry
Our Heritage
2011

Оil on canvas

#3 2012 (36)

Anna Ilyina

17613
Zhilinsky Dmitry. 1937. Left panel of the triptych. 1987
Zhilinsky Dmitry
1937. Left panel of the triptych
1987

Tempera on hardboard. 55.5 × 45.2 cm

Tretyakov Gallery

#2 2017 (55)

Anna Dyakonitsyna

17851
Zhilinsky Dmitry. 1937. Right panel of the triptych. 1987
Zhilinsky Dmitry
1937. Right panel of the triptych
1987

Tempera on hardboard. 55.5 × 45.2 cm

Tretyakov Gallery

#2 2017 (55)

Anna Dyakonitsyna

17852
Zhukovsky Stanislav. Easter Still-life. 1915
Zhukovsky Stanislav
Easter Still-life
1915

Oil on canvas. 87.5 by 132.3 cm

Tretyakov Gallery

#3 2006 (12)

Yekaterina Selezneva

17860