Favorskaya-Shakhovskaya Maria

Favorskaya-Shakhovskaya Maria. Early Spring. 1978
Early Spring
1978

A dish

Clay, engobe

#2 2020 (67)

Alexander Lavrentiev, Kirill Gavrilin

28194