Zeidner Yevgeniya

Zeidner Yevgeniya. Women Artists for the Victims of War. 1914
Women Artists for the Victims of War
1914

Poster for the exhibition of the Society of Moscow Women Artists

Print on paper

75 × 93 cm

Tretyakov Gallery

#1 2020 (66)

Natella Voiskunski

27444